Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZU SLUŽEB

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami provozu služby VÝLETY NA DEN (dále jen „Podmínky"), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a jež se týkají veškerých právních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých v souvislosti s touto službou.

I.
Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem služby je společnost Jiří Dráb – Výlety na den (dále jen „Provozovatel").

2. Provozovatel nabízí prostřednictvím svých webových stránek http://www.vyletynaden.cz služby. Těmi se rozumí poskytnutí přístupu v síti internet k itineráři zvolené cyklistické, pěší, běžkařské, či in-line trasy výletu Zákazníkem, tj. zejména k mapám, plánkům, videím,...

3. Na základě řádně vyplněné a odeslané Objednávky zvolené trasy a uhrazení stanoveného poplatku je Zákazníkovi ze strany Provozovatele zajištěna registrace a přístup k itineráři zvolené trasy.

4. Zákazníkem společnosti Jiří Dráb – Výlety na den může být jakákoli svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která si u Provozovatele objedná některou ze služeb VÝLETY NA DEN (dále jen „Zákazník"), tj. vyplní objednávku na Internetových stránkách Provozovatele (www.vyletynaden.cz) a následně řádně a úplně vyplněnou objednávku (dále jen „Objednávka") odešle prostřednictvím on-line formuláře Provozovateli. Tyto Podmínky v aktuálním znění včetně případných dodatků či rozšíření jsou nedílnou součástí Objednávky.

5. Odesláním Objednávky prostřednictvím on-line formuláře Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas s Podmínkami, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele.

6. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Objednávky dodržovat ustanovení těchto Podmínek.

II.
Objednávka, uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem dojde tím způsobem, že Zákazník odešle Provozovateli Objednávku způsobem uvedeným v čl. I, odst. 4 a uhradí Provozovateli cenu objednaných služeb na bankovní účet Provozovatele. Smlouva se pak považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy je cena služeb připsána na účet Provozovatele.

2. Po uzavření Objednávky a zaplacení ceny služeb (tj. připsání ceny služby na bankovní účet Provozovatele) je Zákazníkovi zřízena a zprovozněna objednaná služba.
3. Zákazník může za službu zaplatit jedním z těchto způsobů:
a) Prostřednictvím platebních karet VISA nebo MASTER CARD.
b) Prostřednictvím služby Peněženka GoPay.
c) Prostřednictvím platebních tlačítek bank Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a.s., Fio banka a.s. a mBank S.A. umístěných na Internetových stránkách Provozovatele (tato možnost platí jen pro Zákazníky, kteří mají u jmenovaných bank účet).

4. Provozovatel není zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní e-mail po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.

5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní e-mail zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce, a zároveň s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z e-mailové korespondence.

III.
Provoz

1. Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách www.vyletynaden.cz, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím svých internetových stránek www.vyletynaden.cz, administračním rozhraním Zákazníka a dále pomocí e-mailu či telefonu (pokud Zákazník sdělí Provozovateli své telefonní číslo). Zákazník s Provozovatelem komunikuje e-mailovou poštou.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému, který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.

3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
• způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele (včetně nedostatečného pokrytí mobilní telefonní sítě),
• jejichž příčinou je vyšší moc.

4. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz.

5. Provozovatel neodpovídá za změny na doporučených trasách výletů, které nemůže ovlivnit, jako jsou zejména změny ve sjízdnosti komunikací nebo v provozu restauračních, ubytovacích a dalších zařízení na trati a v jejím okolí.

IV.
Aktualizace trasy

1. Poskytovatel průběžně provádí aktualizace doporučených tras výletů. Poskytnutí aktualizovaného itineráře doporučené trasy je rovněž zpoplatněno, přičemž Zákazník, který si určitou trasu v minulosti již objednal, má nárok na poskytnutí aktualizované trasy se slevou.

2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke službě stávající za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.

3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky.

4. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

V.
Platby

1. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Ceny za služby jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn na internetových stránkách Provozovatele.

2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 1 měsíce od objednání služby, bude celá objednávka stornována.

3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line kreditní kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikovatelná nebo duplicitní platba je ze strany Provozovatele nevratná a Zákazník má možnost ji vyčerpat pro úhradu jiné služby, kterou u Provozovatele objednal či objedná ve lhůtě dvou měsíců od přijetí takovéto platby na účet Provozovatele.

4. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na vyžádání Zákazníka na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání prostřednictvím e-mailové pošty nebo zpřístupnění daňového dokladu v administraci ve vhodném elektronickém formátu (například PDF nebo HTML). K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.

VI.
Závěr

1. Provozovatel může kteroukoli část těchto smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně těchto smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.

2. Zákazník není oprávněn pro jiné, než své osobní účely kopírovat, zasílat e-mailem dalším osobám či jinou formou šířit itinerář trasy nebo jiné výstupy získané z internetových stránek Provozovatele.

3. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2014. Tyto Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem. 

TOPlist
Neustále přidáváme trasy